Kimiko Yoshida “RorschachYoshida LXX (Hugo Ball L)”

Kimiko Yoshida “RorschachYoshida LXX (Hugo Ball L)”